Chú trọng truyền thông chính sách pháp luật ngay trong giai đoạn dự thảo

24/06/2022
Chú trọng truyền thông chính sách pháp luật ngay trong giai đoạn dự thảo
Ngày 24/06, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương và đồng chí Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương chủ trì Hội nghị triển khai Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (gọi tắt là Đề án).
Tham dự Hội nghị còn có đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng của các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương; đại diện Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đại diện một số đơn vị truyền thông, các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội.
Công khai, minh bạch chính sách có tác động lớn đến xã hội để tạo sự đồng thuận trong nhân dân
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Đề án, đồng thời cho biết, Đề án xác định mục tiêu tổng quát là nhằm tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thông qua các kênh thông tin, báo chí rộng rãi, tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL; tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần phải được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.
 
 
Thực tiễn thời gian qua cho thấy, việc thực hiện phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật chủ yếu diễn ra đối với các VBQPPL đã được ban hành. Hoạt động truyền thông dự thảo chính sách chưa được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Thực tiễn này đã và đang tạo ra khoảng trống đối với hoạt động truyền thông các dự thảo chính sách, ảnh hưởng đến chất lượng soạn thảo của VBQPPL, hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách sau khi được ban hành. Theo đồng chí Lê Vệ Quốc, Hội nghị này được tổ chức không những quán triệt một số nội dung cơ bản, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, mà còn là diễn đàn trao đổi, thảo luận về những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Đề án bảo đảm khả thi, hiệu quả phù hợp với bối cảnh, điều kiện tình hình thực tế.
Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPL tăng cường phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí chủ động cung cấp thông tin
Nói về vai trò của cơ quan quản lý báo chí trong chỉ đạo, định hướng cơ quan thông tin, báo chí tham gia truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL, theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo về công tác tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí; tăng cường phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí chủ động cung cấp thông tin, nhất là tình hình kinh tế - xã hội, cơ chế, chính sách, pháp luật mới; Phát huy vai trò chủ động của cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ trì soạn thảo VBQPPL trong tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách. Chủ động thông tin; phê phán, phản bác có sở cứ hơn các thông tin sai, luận điệu xuyên tạc, suy diễn đối với các dự thảo chính sách pháp luật được xác định là những vấn đề khó, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho rằng, cần phải đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật. Khắc phục hiệu quả tình trạng đưa tin sai sự thật trên mạng, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, bình luận không có tính xây dựng, không đưa ra các giải pháp hợp lý, phản bác lại các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác xây dựng VBQPPL.
 
 
Để triển khai hiệu quả Đề án này, các Bộ, ngành, địa phương cần xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể, trong đó phải dự kiến được các vấn đề đặt ra cho địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. Theo Sở Tư pháp Quảng Ninh, đây là một Đề án mới triển khai trong giai đoạn 2022 - 2027, do vậy, đề nghị Bộ Tư pháp thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về tổ chức truyền thông dự thảo chính sách cho các địa phương để triển khai thực hiện một cách thống nhất, hiệu quả. Sở Tư pháp Quảng Ninh cũng đã đưa các nhóm vấn đề để triển khai thực hiện Đề án, trong đó khẳng định, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của công tác truyền thông dự thảo chính sách.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu nội dung cơ bản, nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đại biểu của các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương trình bày tham luận, thảo luận; nắm bắt những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-Tg; đồng thời định hướng các nội dung công việc, xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thông tin, báo chí trong triển khai thực hiện Đề án.
 

 
Đổi mới, đa dạng hóa các phương thức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách
Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương ghi nhận các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Thứ trưởng lưu ý một số vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ, chất lượng, hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg và Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Thứ trưởng cho rằng, việc thống nhất nhận thức, xác định công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, trong đó trước hết là cơ quan chủ trì soạn thảo. Do đó, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL cần phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức truyền thông dự thảo chính sách. Trong quá trình thực hiện, cần tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội của các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp về dự thảo chính sách để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo VBQPPL.
Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL để được cung cấp thông tin về nội dung của dự thảo chính sách một cách chính xác, kịp thời và chính thức. Đồng thời chủ động khai thác nguồn tin về dự thảo chính sách trên các kênh thông tin chính thức khác của cơ quan nhà nước. Chú trọng xây dựng các chuyên mục, chiến dịch truyền thông, đưa tin vào khung giờ thu hút khán, thính giả, ứng dụng công nghệ thông tin, các sản phẩm truyền thông thu hút để truyền thông về dự thảo chính sách, pháp luật…
Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, đa dạng hóa các phương thức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách theo hướng lấy người dân làm trung tâm, đảm bảo phục vụ tối đa lợi ích của người dân và doanh nghiệp, với phương châm truyền thông phải đi trước một bước để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
 
 
Thay mặt Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh mong rằng trong quá trình triển khai Đề án, các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp địa phương trong triển khai Quyết định số 407/QĐ-TTg; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thực hiện truyền thông dự thảo chính sách.
An Như  - Trung tâm Thông tin