Tạo ra sức mạnh chung của toàn Đảng bộ Bộ Tư pháp

13/01/2022
Tạo ra sức mạnh chung của toàn Đảng bộ Bộ Tư pháp
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị Đảng ủy Bộ Tư pháp phát huy hiệu quả trên nhiều mặt công tác đảng để tạo ra sức mạnh chung của toàn Đảng bộ.

Chiều 12/1, Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có Phó Bí thư Đảng ủy Đỗ Việt Hà, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Về phía Bộ Tư pháp có Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc; Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh cùng đại diện các Đảng bộ, Chi bộ các đơn vị thuộc Bộ.

Triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng

Tóm tắt kết quả công tác đảng năm 2021, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Kim Tinh cho biết năm qua các mặt công tác xây dựng đảng đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, bám sát điều kiện thực tiễn của Đảng bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và đạt nhiều kết quả tích cực. Các mặt công tác đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ, quản lý, phát triển đảng viên, dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, văn phòng cấp ủy đều có sự khởi sắc; kết thúc năm công tác đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh.

Công tác học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên được thực hiện nghiêm túc, bài bản và có chất lượng với nhiều thức đa dạng, phong phú.

Công tác tổ chức xây dựng cơ sở đảng; quản lý và phát triển đảng viên được chú trọng và đi vào chiều sâu, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, khoá XIII; trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; năm tăng cường, quản lý đảng viên. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp được Quốc hội, Chính phủ giao.

Công tác phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đi vào nền nếp, ngày càng chặt chẽ và đạt hiệu quả cao. Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện và hoàn thành thắng lợi 100% các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình công tác năm 2021 và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh.

Việc sơ kết, tổng kết, theo dõi thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối tại Bộ được chú trọng theo đúng yêu cầu đề ra; tích cực tham gia góp ý kiến hoàn thiện dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản liên quan đến nghiệp vụ công tác quản lý đảng viên và các văn bản khác của Đảng.

Nội bộ đoàn kết và đạt được sự thống nhất cao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững càng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được nâng , cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và có nhiều đóng góp vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên mông của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá.

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong công tác đảng chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề hàng quý có lúc bị gián đoạn hoặc chưa sát với kế hoạch. Quy chế làm việc của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa sát với điều kiện thực tiễn và đặc thù của đơn vị; việc rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cấp ủy có nơi chưa thường xuyên…

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Trong năm 2022, Đảng bộ Bộ sẽ triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các mặt công tác xây dựng đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác đã đề ra. Cụ thể, đảm bảo 100% đảng viên, từ 80-90% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, các văn bản, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Bộ Tư pháp; phấn đấu trên 90% tổ chức đảng trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu kết nạp trên 50 đảng viên mới trong năm…

Các đại biểu dự Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất nhiều nhiệm vụ cho công tác đảng như Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong toàn Hệ thống, từng đơn vị đưa ra tiêu chí, giải pháp để xây dựng hình ảnh đẹp trong cơ quan Thi hành án dân sự; Đảng bộ Văn phòng Bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng và các đơn vị trực thuộc triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác chuyên môn, gắn với công tác xây dựng đảng; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ sẽ tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, trong đó có áp dụng phương pháp học tập, quán triệt trực tuyến đến cơ sở…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà ghi nhận các mặt công tác xây dựng đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp cơ bản được thực hiện bài bản. Trong đó, Đảng ủy Bộ đã tổ chức triển khai nhiều nhiệm vụ mang tính chiến lược và xuyên suốt, nổi bật là thể chế hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; động viên cán bộ, đảng viên bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị; làm tốt công tác phối hợp, nêu gương góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị…

Cơ bản nhất trí với báo cáo và các đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị tiếp tục quan tâm đến quán triệt, học tập, nghiên cứu các Nghị quyết, văn bản của Trung ương, nhất là hàng loạt văn bản được ban hành trong 4 tháng cuối năm 2021 như Quy định 22. Trong công tác tổ chức quy hoạch cán bộ giữ vị trí quản lý cần làm có kế hoạch bài bản, tiết kiệm thời gian, công sức; đồng thời quan tâm chuyển đổi số trong quản lý đảng viên. Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động giám sát; quan tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, lãnh đạo các đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên, nhất là với tổ chức đoàn.

Kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc biểu dương những nỗ lực, cố gắng cũng như những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Bộ và gửi lời cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và cá nhân ông Đỗ Việt Hà đối với công tác đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Phân tích bối cảnh năm 2022, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị tiếp tục phát huy công tác phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ Tư pháp đạt hiệu quả. Đặc biệt, năm 2022, Đảng ủy Bộ cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự nhằm đạt mục tiêu đề ra đối với tổ chức bộ máy ổn định trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng nhiều và thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

Cùng với đó, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, tạo môi trường làm việc thuận lợi, giữ chân được cán bộ, đảng viên có năng lực. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, quán triệt sâu sắc các văn bản mới ban hành như Quy định 22, 37 và Đảng ủy Bộ cần đi đầu trong công tác này để tạo ra sức mạnh chung của toàn Đảng bộ…

Nhân dịp này, Đảng bộ Bộ Tư pháp đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên; tặng Giấy khen cho các tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2021; đề nghị tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho 3 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng 5 năm 2017-2021.

Sơn Phan