Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

13/04/2007
Thực hiện Hướng dẫn số 36/HD-CĐVC ngày 28/02/2007 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban chấp hành Công đoàn Bộ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao đạo đức cách mạng, cần. kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và các nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư pháp, của từng đơn vị thuộc Bộ.

2. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, với cuộc vận động xây dựng Đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, với các phòng trào thi đua yêu nước; cũng như với các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp hiện nay.

3. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/2007/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về một số nhiệm trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2007.

II. Nội dung của cuộc vận động

1. Vận động đoàn viên Công đoàn nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức trong các tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”“Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung vào các phẩm chất “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

2. Gắn cuộc vận động với việc triển khai chương trình hành động của tổ chức Công đoàn, trong đó đặc biệt là cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong tập thể, cá nhân.

3. Phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng tổ chức, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thảo luận, học tập về nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

4. Phát động đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, văn minh công sở; tích cực phát huy hiệu quả của Quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành Tư pháp.

III. Các hoạt động chủ yếu trong năm 2007

1. Tổ Công đoàn xây dựng kế hoạch, báo cáo Chi uỷ chọn một nội dung trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh (ví dụ: tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân hoặc phát huy sức mạnh đoàn kết hoặc đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí...) để phát động các đoàn viên Công đoàn trong đơn vị mình thực hiện; tổ chức tốt các phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. 

2. Tham gia tuyên truyền bầu cử Quốc hội khoá XII và triển khai có hiệu quả công tác của đơn vị trong năm 2007; đồng thời, vận động đoàn viên Công đoàn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn đức luyện tài, đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp Đổi mới.

3. Gắn cuộc vận động với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn cơ sở như: tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; duy trì tốt các hoạt động nữ công, hoạt động xã hội, xây dựng các Quỹ tình nghĩa...

IV. Tổ chức thực hiện

1. Công đoàn Bộ thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động do đồng chí Chủ tịch Công đoàn Bộ làm Trưởng ban để chỉ đạo, triển khai cuộc vận động; Ban Thi đua chịu trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Trên cơ sở Kế hoạch nêu trên của Công đoàn Bộ, các Tổ Công đoàn xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đơn vị mình; sau đó gửi kế hoạch về Ban Thi đua chậm nhất là ngày 04/4/2007 (thứ tư) để tổng hợp, theo dõi.

3. Hàng năm, Công đoàn Bộ sẽ tiến hành sơ kết việc thực hiện cuộc vận động. Đồng thời, căn cứ kết quả thực hiện cuộc vận động để bình xét thi đua đối với từng cá nhân, đơn vị.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, do vậy, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ đề nghị các Tổ Công đoàn, các Ban thuộc BCH Công đoàn Bộ nghiêm túc triển khai việc thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, thì báo cáo BCH Công đoàn Bộ để xem xét, giải quyết./.