Chi bộ Cục QLXLVPHC&TDTHPL tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022

19/05/2023
Chi bộ Cục QLXLVPHC&TDTHPL tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022
Sáng ngày 15/5/2023, Chi bộ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 5/2023 và sinh hoạt chuyên đề Quý II/2023 với nội dung: Một số vấn đề chung về Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Buổi sinh hoạt có sự tham dự của đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Tại buổi sinh hoạt, các Đảng viên đã nghe phổ biến về một số văn bản như: Công văn số 346-CV/ĐU ngày 25/4/2023 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 75/KH-BCSĐ ngày 13/4/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới;…
 

 
Đồng thời, Chi bộ đã trao đổi về Kế hoạch phát triển đảng viên của Chi bộ trong năm 2023. Theo đó, Chi bộ dự kiến kết nạp 02-03 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chuyển sang nội dung sinh hoạt chuyên đề Quý II/2023, các đảng viên thuộc Chi bộ cùng lắng nghe đồng chí Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý trình bày về một số vấn đề chung của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
 

 
Nghị quyết số 27-NQ/TW có nhiều nội dung gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp; trong đó, các hoạt động và nhiệm vụ chủ yếu Bộ, ngành Tư pháp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu triển khai thực hiện như: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển của đất nước nhanh và bền vững; xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân…
Thông qua việc thảo luận các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục gắn với Nghị quyết số 27-NQ/TW, các đảng viên Chi bộ Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về các nội dung của Nghị quyết cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng đảng viên đối với công tác xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Chi bộ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.