​Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế sinh hoạt chi bộ tháng 6/2022

17/06/2022
Chiều ngày 15/6/2022, Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tổ chức sinh hoạt chi bộ nhằm quán triệt, triển khai một số hoạt động sắp tới của Chi bộ liên quan đến hoạt động kết nạp Đảng viên mới, đồng thời tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Đồng chí Nguyễn Thanh Tú – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp chủ trì cuộc họp.
Mở đầu buổi sinh hoạt, Chi bộ tiến hành thảo luận sôi nổi giới thiệu đồng chí Nguyễn Nữ Thanh Nhàn để kết nạp Đảng. Các Đảng viên hướng dẫn, các công chức là đồng nghiệp của đồng chí Nguyễn Nữ Thanh Nhàn lần lượt nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong của đồng chí. Kết quả biểu quyết, toàn thể Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Nữ Thanh Nhàn để Đảng bộ Bộ Tư pháp xem xét kết nạp Đảng.
Ngoài ra, Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tiến hành sinh hoạt chuyên đề thường kỳ với chủ đề: “Một số định hướng phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, do đồng chí Phan Vũ, công chức Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế trình bày. Đúc kết từ quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có thể khẳng định việc phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quan trọng. Do đó, đồng chí Phan Vũ trình bày, đứng từ góc độ đơn vị xây dựng pháp luật, hoạt động xây dựng pháp luật về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đặt ra ba yêu cầu chủ đạo: (i) Tăng quyền tự chủ, tự quyết của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, giảm sự can thiệp không cần thiết của Nhà nước vào hoạt động của doanh nghiệp; (ii) Đảm bảo sự ổn định của thể chế, chính sách; và (iii) Đảm bảo các tranh chấp của doanh nghiệp được giải quyết một cách nhanh chóng, hiệu quả, công bằng, bình đẳng. Toàn thể Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế cũng thảo luận sôi nổi về một số giải pháp mới trong hoàn thiện pháp luật, nâng cao chất lượng thi hành pháp luật về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo như ban hành khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox); sử dụng án lệ; nâng cao vai trò của cơ quan chủ trì soạn thảo trong giải thích pháp luật; xây dựng các nguyên tắc cơ bản, thống nhất trong giải thích pháp luật;...