Hội nghị trực tuyến công chức, viên chức và người lao động năm 2023 của Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ

16/01/2024
Hội nghị trực tuyến công chức, viên chức và người lao động năm 2023 của Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ
Sáng ngày 15/01/2024, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã đồng chủ trì Hội nghị.
 

 
 
Tại Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động của Cục Đăng ký đã nghe: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; thảo luận bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2022 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị bao gồm: (i) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Thanh tra nhân dân; (ii) Báo cáo về kết quả và giải pháp nâng cao đời sống công chức, viên chức, người lao động năm 2023; (iii) Báo cáo tình hình kinh phí hoạt động của Cục.

        

       

Theo đó, trong năm 2023, Cục Đăng ký đã thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp. Trong thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; thường xuyên yêu cầu công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công chức, viên chức ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc; quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Tư pháp;... Bên cạnh đó, toàn thể công chức, viên chức và người lao động Cục Đăng ký đều có ý thức đề cao sự tự giác, tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện làm việc, điện, nước, văn phòng phẩm,... Trong quá trình làm việc đều tự giác thực hiện nghiêm kỷ luật lao động. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truyền tải thông tin, văn bản giữa các đơn vị thuộc Cục đã góp phần nâng cao sự linh hoạt, hiệu quả trong công tác thông tin, đồng thời rút ngắn thủ tục, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí. Ngoài ra, công chức, viên chức và người lao động Cục tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức ngành Tư pháp và thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đơn vị đã quán triệt và thực hiện bằng những việc làm thiết thực; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức, chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Bằng nhiều hình thức tiết kiệm chi phí, Cục và các Trung tâm Đăng ký đã tiết kiệm để chi thu nhập tăng thêm, đảm bảo cải thiện một phần đời sống cho công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

       

       

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức và người lao động trong Cục, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 của đơn vị. Bên cạnh đó, tại Hội nghị cũng đã bầu 05 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025.


       

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hải đã kết luận chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức và người lao động Cục Đăng ký trong năm 2024 cần tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2024, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định tại Kế hoạch công tác năm 2024. Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm sâu sát, quyết liệt, phản ứng linh hoạt, kịp thời trong giải quyết các vấn đề phát sinh. Đồng thời cần phát huy dân chủ một cách thực chất trong các lĩnh vực của đơn vị, tạo cơ sở phát huy dân chủ, đảm bảo công bằng cho công chức, viên chức và người lao động, nhất là trong việc bình xét thi đua, khen thưởng và xét các chế độ, chính sách có liên quan. Trong năm 2024, Lãnh đạo Cục sẽ tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của công chức, viên chức, người lao động của Cục và các Trung tâm Đăng ký. Đồng thời thực hiện các biện pháp thiết thực, khả thi để nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống cho công chức, viên chức, người lao động. Đồng chí cũng đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục, các tổ chức đoàn thể, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2023 và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Cục Đăng ký trong năm 2024.