Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý có nhiều khởi sắc

16/01/2023
Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý có nhiều khởi sắc
Chiều 13/1, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, quản lý khoa học năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023. Hội nghị có sự tham dự của TS.Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học.
Theo đánh giá của TS.Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, hoạt động khoa học của Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục có nhiều khởi sắc. Với việc hoàn thành 18 nhiệm vụ khoa học mới đã làm giàu thêm kho dữ liệu rất có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn trong hoạch định chính sách, pháp luật của nước ta. Năm 2022, công tác nghiên cứu khoa học pháp lý được Bộ, ngành Tư pháp quan tâm chú trọng, có nhiều đóng góp thiết thực phục vụ trực tiếp cho công tác tham mưu triển khai Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cung cấp nhiều luận cứ khoa học cho việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp.
Điểm nhấn nổi bật chính là việc các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn trong và ngoài Bộ đã tham mưu hiệu quả để Bộ Tư pháp tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm và trí tuệ vào quá trình xây dựng Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới.
 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Hoạt động quản lý khoa học tiếp tục được thực hiện bài bản, công tác thông tin khoa học pháp lý được coi trọng, kịp thời cập nhật những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất của Bộ, ngành. Công tác công bố các sản phẩm nghiên cứu được duy trì và đẩy mạnh.
Tuy vậy, việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Bộ, ngành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận để đánh giá nguyên nhân của những tồn tại, từ đó đề ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong năm tới.
Theo đó, năm 2023, công tác nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: tích cực cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc triển khai Nghị quyết số 27, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung hoàn thành Đề tài cấp Nhà nước “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN dưới tác động cảu Cách mạng Công nghiệp 4.0: Những vấn đề pháp lý cơ bản” và triển khai các nhiệm vụ khoa học cấp bộ; xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2024 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Bộ, ngành Tư pháp trong giai đoạn hiện nay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý khoa học và nghiên cứu khoa học…
 
Lê Huy - Trung tâm Thông tin