Văn phòng Bộ tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, người lao động năm 2022.

09/01/2023
Văn phòng Bộ tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, người lao động năm 2022.
Chiều 6/1, Văn phòng Bộ đã tổ chức Hội nghị Công chức, người lao động năm 2022. Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Xuân Quý, Phó Chánh Văn phòng Phan Thị Thu Phương đồng chủ trì Hội nghị.
Theo Báo cáo tổng kết công tác, trong năm 2022, Văn phòng Bộ đã bám sát Chương trình công tác của Bộ, ngành, ban hành đúng tiến độ Kế hoạch công tác năm của đơn vị và tích cực triển khai ngay từ những ngày đầu năm. Công tác tham mưu, tổng hợp tiếp tục được tăng cường, kịp thời và ngày càng nề nếp. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, xây dựng và tổ chức thực hiện lịch làm việc tuần, tháng của Lãnh đạo Bộ bảo đảm tính khoa học, hợp lý. Bên cạnh đó, Văn phòng đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, chuẩn bị nội dung phục vụ các cuộc họp của Lãnh đạo Bộ, các cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ; kịp thời xây dựng, ban hành các thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ, theo đó từ đầu năm đến nay Văn phòng đã xây dựng, ban hành 107 thông báo kết luận, kịp thời truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.
Nhiệm vụ trả lời kiến nghị của cử tri, người dân, doanh nghiệp được thực hiện đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng. Trong năm 2022, Văn phòng đã làm đầu mối tiếp nhận, phối hợp trả lời 59 kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp bất thường lần thứ nhất; trước và sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; tiếp nhận 131 phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, nâng tổng số kiến nghị phải trả lời lên 139 kiến nghị (gồm cả những kiến nghị gửi đến từ cuối năm 2021); đã xử lý, giải quyết 125 kiến nghị.
Các mặt công tác khác như chuẩn bị phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự các Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phiên họp thường kỳ Chính phủ; báo chí, truyền thông, lễ tân; tài chính – kế toán, quản trị; tổ chức hành chính; quản lý, sử dụng xe ô tô và bảo vệ cơ quan … đều đạt kết quả đáng ghi nhận…
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 của Văn phòng còn một số tồn tại như việc triển khai một số ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng đặt ra; hiệu quả đôn đốc, theo dõi các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo bộ giao chưa đạt kết quả như mong muốn;...
 

Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu tại Hội nghị.
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được, Văn phòng Bộ xác định các nhiệm vụ chủ yếu trong công tác năm 2023, cụ thể: tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành; phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công tác phía Nam để kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Bộ theo yêu cầu của Nghị định số 98/2022/NĐ-CP; theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các Kế hoạch công tác của Bộ, ngành, đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện theo đúng tiến độ; tiếp tục duy trì có hiệu quả việc cập nhật, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao.
Đồng thời, thực hiện tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự; chủ động nắm bắt, định hướng thông tin về các hoạt động của Bộ, ngành; tăng cường truyền thông về hoạt động, lĩnh vực công tác nổi bật của Bộ, ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này...
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận các Báo cáo: kết quả thực hiện dân chủ cơ sở của Văn phòng Bộ; công khai về tình hình sử dụng ngân sách, chế độ tài chính năm 2022; công tác công đoàn năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Công đoàn cơ sở Văn phòng Bộ; kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022;…
Anh Thư - Trung tâm Thông tin