Thẩm định dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Tổng cục Khí tượng thủy văn

09/12/2022
Thẩm định dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Tổng cục Khí tượng thủy văn
Chiều ngày 07/12, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính đã tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cuộc họp do đồng chí Lê Thị Hòa – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính chủ trì, tham dự có đại diện của cơ quan chủ trì soạn thảo (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), đại diện các Bộ, ngành có liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Ngày 23/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại cuộc họp, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo khẳng định kể từ khi chính thức đi vào hoạt động đến nay (từ ngày 09/3/2018), về cơ bản các nhiệm vụ của Tổng cục KTTV được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, qua tổng kết việc thi hành Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg và thực tiễn công tác quản lý, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam được giới thiệu vào vị trí lãnh đạo của một số đầu mối thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới, Hiệp hội khí tượng khu vực II Châu Á (trong đó Việt Nam đang giữ vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội khí tượng khu vực II Châu Á), đã đặt ra yêu cầu cần tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Tổng cục KTTV.
Trên cơ sở Hồ sơ thẩm định và thuyết trình của đại diện cơ quan soạn thảo tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định về cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV (thay thế Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg), nhằm bảo đảm phù hợp với các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung làm rõ đối với những nhiệm vụ mới của Tổng cục KTTV, việc sáp nhập và giữ nguyên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục,...
Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu và ý kiến tiếp thu, giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo, thay mặt Hội đồng thẩm định, đồng chí Lê Thị Hòa nhất trí về sự cần thiết ban hành Quyết định, tuy nhiên cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Báo cáo Tổng kết thực hiện Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg, theo đó làm rõ những khó khăn, bất cập trong tổ chức thực hiện, các quy định, chính sách mới về KTTV… Qua đó hoàn thiện dự thảo Quyết định, bảo đảm tính thống nhất với các quy định hiện hành, tránh bỏ sót, chồng chéo nhiệm vụ với các đơn vị khác của Bộ và giữa các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị.
 
Vụ Pháp luật hình sự - hành chính