Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

09/12/2022
Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Sáng ngày 07/12, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính đã tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính chủ trì, tham dự có đại diện của cơ quan chủ trì soạn thảo (Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), đại diện các Bộ, ngành có liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Ngày 22/8/2008, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTWMTTQVN kèm theo Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Phát biểu tại cuộc họp, đại diện cho cơ quan soạn thảo cho biết trải qua 14 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 19, các nội dung phối hợp được triển khai toàn diện, thiết thực và từng bước hướng trọng tâm giải quyết những vấn đề cấp thiết đặt ra trong đời sống Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá, tổng kết cho thấy nhiều nội dung theo Quy chế phối hợp hiện hành đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định, cần hoàn thiện về nội dung và cơ chế phối hợp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Theo đó, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất bổ sung một số nội dung phối hợp trong công tác dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền, vận động người dân, thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, công tác đối ngoại nhân dân, nội dung về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin
Các thành viên Hội đồng thẩm định đã cho ý kiến về tên gọi, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết liên tịch; tính phù hợp và khá thi của các nội dung phối hợp trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật; giám sát, thanh tra, kiểm tra; phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trả lời kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…
Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Chủ tịch Hội đồng khẳng định việc ban hành Nghị quyết liên tịch (thay thế Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTWMTTQVN) là cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khắc phục những hạn chế, bất cập của Quy chế phối hợp hiện hành và bảo đảm phù hợp với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hai bên. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo cần rà soát, chỉnh lý nội dung của dự thảo Nghị quyết liên tịch để bảo đảm các quy định về nội dung, cơ chế phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bám sát Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các luật có liên quan; đồng thời bảo đảm phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tế của 2 bên để khi thực hiện phối hợp.
 
Vụ Pháp luật hình sự - hành chính