Tổ chức Hội thảo đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2022

29/11/2022
Tổ chức Hội thảo đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2022
Ngày 24/11, Vụ Tổ chức cán bộ đã chủ trì tổ chức Hội thảo đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2022 và lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2023.
​Hội thảo do Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Đỗ Kiên chủ trì cùng với sự tham gia của đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị thuộc Bộ.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Đỗ Kiên nêu rõ mục đích, ý nghĩa của Hội thảo và đề nghị các đại biểu đề xuất, trao đổi thảo luận vào các vấn đề trọng tâm như: đánh giá về kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 của các đơn vị; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, giải pháp. Liên quan đến việc xây dựng Kế hoạch năm 2023, đồng chí đề nghị các đơn vị đề xuất các nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức của đơn vị; đề xuất các lớp dựa trên sự cần thiết cũng như nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, cần chú trọng đến việc bồi dưỡng cho công chức, viên chức các nội dung về bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh mạng, bí mật nhà nước, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời gian tới.
 

 
Trên cơ sở báo cáo của Vụ Tổ chức cán bộ, các đại biểu đánh giá cao sự cố gắng của Vụ Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng và triển khai điều phối việc thực hiện, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp, đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà Vụ Tổ chức cán bộ đã gặp trong năm 2022 nói riêng và các năm trước nói chung. Bên cạnh đó, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, đánh giá về chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, những kết quả đạt được cũng như nêu lên những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Một số nguyên nhân chủ yếu có thể kể đến như: nhận thức của một số đơn vị về vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế; các đơn vị chuyên môn chưa chủ động phối hợp, đề xuất các nội dung đào tạo, bồi dưỡng sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; tình trạng công việc quá tải dẫn đến công chức, viên chức khó sắp xếp được thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng; một số nội dung đào tạo, bồi dưỡng còn chưa thực sự gắn với yêu cầu thực tế, chưa sát với yêu cầu vị trí việc làm của công chức, viên chức; công chức, viên chức chưa chủ động tìm kiếm các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu ở trong và ngoài nước để đăng ký; tình trạng công chức, viên chức đặt nặng vấn đề đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý hơn là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; việc sử dụng công chức, viên chức sau đào tạo, bồi dưỡng của một số đơn vị còn chưa thật sự hiệu quả.
 

 
Trong tham luận trình bày tại Hội thảo, đại diện Vụ Pháp luật quốc tế, Học viện Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Công nghệ thông tin đã đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2023. Đại diện các đơn vị nhấn mạnh các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ xác định mục tiêu đến năm 2030; Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 01/6/2022 phê duyệt Đề án tổng thể về Đào tạo, bồi dưỡng, tiến cử đội ngũ chuyên gia pháp lý tham gia các cơ quan pháp lý quốc tế giai đoạn 2022 - 2026 định hướng 2030; Quyết định số 1960/QĐ-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 15/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”: Quyết định số 1805/QĐ-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy hoạch Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
 
Vụ Tổ chức cán bộ