Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án khoa học cấp Bộ

01/09/2021
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án khoa học cấp Bộ
Sáng ngày 30/8/2021, Học viện Tư pháp đã tổ chức họp trực tuyến nghiệm thu cấp cơ sở Đề án khoa học cấp Bộ “Bồi dưỡng cán bộ tư pháp địa phương bằng phương pháp trực tuyến”. Đề án do TS. Trương Thế Côn – Phó giám đốc Học viện Tư pháp làm chủ nhiệm.
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 vẫn còn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, việc đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến là một xu hướng tất yếu mà các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ta đang kịp thời đón bắt, thích ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả.
Bồi dưỡng cán bộ tư pháp địa phương bằng phương pháp trực tuyến là nhu cầu cấp thiết từ chính cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan sử dụng cán bộ và cán bộ tư pháp địa phương.Vì vậy, việc nghiên cứu các vấn đề về bồi dưỡng cán bộ tư pháp địa phương bằng phương pháp trực tuyến là cần thiết; tạo cơ sở, tiền đề cho việc kiến nghị, đề xuất các giải pháp hoàn thiện về thể chế, các điều kiện bảo đảm cần thiết để việc bồi dưỡng cán bộ tư pháp địa phương bằng phương pháp trực tuyến được thực hiện, triển khai trên thực tế thành công và đạt chất lượng, hiệu quả cao.
Đề án khoa học “Bồi dưỡng cán bộ tư pháp địa phương bằng phương pháp trực tuyến” đã phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận; chủ trương, chính sách, định hướng của Đảng, Nhà nước về bồi dưỡng cán bộ nói chung và cán bộ tư pháp địa phương nói riêng bằng phương thức trực tuyến. Đề án cũng làm rõ thực trạng thể chế tình hình thực tiễn củahoạt động này ở Việt Nam hiện nay; đề xuất các kiến nghị hoàn thiện về thể chế, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, phương thức, cách thức tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ tư pháp địa phương trên thực tế để đạt chất lượng, hiệu quả cao phù hợp với chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng, Nhà nước và xu thế phát triển phát triển của xã hội.
Tại cuộc họp nghiệm thu, sau khi nghe chủ nhiệm đề án báo cáo quá trình và kết quả nghiên cứu, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tâm huyết và sự quyết tâm của các thành viên tham gia nghiên cứu. Đề án có thể trở thành tài liệu tham khảo có giá trị trong nghiên cứu, áp dụng thực hiện, triển khai phương thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp cũng như của Việt Nam. Tuy nhiên, TS. Nguyễn Xuân Thu thay mặt Hội đồng nghiệm thu đề nghị các thành viên tham gia đề án cùng thảo luận và tiếp thu các ý kiến góp ý chi tiết của Hội đồng và hoàn thiện bộ hồ sơ để trình Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đúng tiến độ.