Hội thảo công bố kết quả đối với chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ

31/03/2021
Hội thảo công bố kết quả đối với chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Thực hiện quy định tại Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 06 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ, chiều ngày (31/3), Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo công bố kết quả đối với chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp theo quy định của Hiến pháp năm 2013” dưới sự chủ trì của Viện trưởng Nguyễn Văn Cương.
Phát biểu tại Hội thảo, Viện trưởng Nguyễn Văn Cương cho biết, Hội thảo này tập trung công bố kết quả của chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ về cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp theo quy định của Hiến pháp năm 2013, đây là một trong những nguyên tắc vô cùng quan trọng cùng các nguyên tắc khác thể hiện tinh thần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở Việt Nam. Việc triển khai và thực hiện nguyên tắc này phải được đảm bảo đầy đủ, chính xác, những khía cạnh lý luận thực tiễn thế nào là quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát giữa 03 nhánh quyền này ra sao là vấn đề được các nhóm nghiên cứu giải mã…
 

 
Hội thảo đã được lắng nghe nội dung của 06 chuyên đề, bao gồm: Phân công, phối hợp và kiểm soát các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; Phân công, phối hợp và kiểm soát các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền hành pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; Phân công, phối hợp và kiểm soát các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; Cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước – Kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo cho Việt Nam; Trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật – Thực trạng và giải pháp; Báo cáo kết quả tổng kết chương trình.
 N.D - Trung tâm Thông tin