Tập huấn chuyên sâu Pháp luật về Hợp đồng trong kinh doanh

08/06/2015
Tập huấn chuyên sâu Pháp luật về Hợp đồng trong kinh doanh
Tiếp tục thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2015, ngày 04 và 05/6, tại TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh (Văn phòng đại diện) đã tổ chức lớp bồi dưỡng “Hợp đồng trong kinh doanh: Các vấn đề pháp lý, kỹ năng soạn thảo, đàm phán, tổ chức và thực hiện”.

Chương trình tập huấn nhằm mục đích hướng người tham gia đến các vấn đề pháp lý đặc thù của hợp đồng trong kinh doanh cần được đặc biệt quan tâm do thay đổi pháp luật trong thời gian gần đây cũng như có ý nghĩa thực tiễn cao. Mặt khác, chương trình giúp học viên có được các kỹ năng cần thiết để soạn thảo một số dạng hợp đồng trong kinh doanh làm cơ sở cho việc đàm phán hợp đồng; nắm được các kỹ thuật đàm phán hợp đồng và kỹ năng vận dụng các kỹ thuật đàm phán hợp đồng trong các hoàn cảnh khác nhau. Bên cạnh đó, chương trình còn giúp học viên nhận thức về tầm quan trọng của việc tổ chức và quản lý thực hiện hợp đồng trong kinh doanh; kỹ năng nhận biết và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng nhằm bảo đảm tốt nhất lợi ích của doanh nghiệp.

Trong 03 ngày, từ 10 – 12/6/2015, chuyên đề “Quản lý rủi ro pháp lý doanh nghiệp” sẽ được Văn phòng đại diện tổ chức tập huấn.

                                                               Út Hạnh