Kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của Vụ PBGDPL năm 2014 và 5 tháng đầu năm 2015

05/06/2015
Kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của Vụ PBGDPL năm 2014 và 5 tháng đầu năm 2015
Thực hiện Quyết định số 869/QĐ-BTP ngày 07/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Ngành Tư pháp năm 2015, chiều ngày 02/6/2015, Đoàn Kiểm tra của Bộ Tư pháp do đồng chí Lê Tiến Châu – Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Trưởng đoàn, thành viên là đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã làm việc với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật về tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị.

Thay mặt Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng chí Đỗ Xuân Lân – Quyền Vụ trưởng đã báo cáo khái quát tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị năm 2014 và 5 tháng đầu năm 2015. Theo Báo cáo, hiện Vụ có 25 công chức gồm: 02 Lãnh đạo Vụ và 04 phòng chuyên môn (Tổng hợp – Hành chính, Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Quản lý công tác hòa giải ở cơ sở và Quản lý công tác xây dựng hương ước, quy ước và tiếp cận pháp luật ở cơ sở). Vụ thường xuyên quan tâm đến việc kiện toàn tổ chức, cán bộ của đơn vị; tạo điều kiện cho công chức được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý nội bộ luôn được Lãnh đạo Vụ quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Vụ đã tham mưu Bộ trưởng ban hành Quyết định số 1663/QĐ-BTP ngày 15/7/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ, Quy chế làm việc của đơn vị. Thực hiện Quyết định số 1663/QĐ-BTP, Vụ đã xây dựng, ban hành Quyết định số 03/QĐ-PBGDPL ngày 06/3/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng (thay thế Quyết định số 01/QĐ-PBGDPL ngày 26/3/2010), Quyết định phân công công tác của Quyền Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.

Mặc dù Vụ được giao khá nhiều nhiệm vụ (18 nhóm nhiệm vụ), nhưng tập thể Vụ đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2014 và những tháng đầu năm 2015, cơ bản bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch. Tại buổi kiểm tra, Vụ đã nêu lên những khó khăn, bất cập về đội ngũ cán bộ và trong hoạt động của đơn vị, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Bộ các giải pháp để khắc phục.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lê Tiến Châu đánh giá năm 2014 và 5 tháng đầu năm 2015, công tác tổ chức và hoạt động của Vụ được Lãnh đạo quan tâm tổ chức thực hiện. Thể chế về công tác tổ chức, cán bộ của đơn vị được xây dựng, ban hành đầy đủ, bài bản; cập nhật kịp thời theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Sự phối hợp giữa Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và Vụ Kế hoạch – Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ khá nhịp nhàng, hiệu quả. Đồng chí đã gợi mở những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của đơn vị để nghiên cứu, giải quyết.

                                Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật