Báo cáo kết quả buổi làm việc của đồng chí Nguyễn Văn Yểu - Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn giám sát về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp.

04/07/2005
Ngày 20/6/2005 đồng chí Nguyễn Văn Yểu - Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn Giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã đến làm việc với Bộ Tư pháp, nghe báo cáo về công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp để hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong thời gian từ đầu nhiệm kỳ của Quốc hội khoá XI đến ngày 30/4/2005 (theo Kế hoạch số 324/KH-UBTVQH ngày 2/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội).