HS đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quyết định 19/2014/QĐ-TT

25/05/2023
Hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Xem chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm