Tài liệu họp thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg

19/05/2023
Tài liệu họp thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem chi tiết tại file đính kèm./.