Tài liệu họp HĐTĐ dự thảo NĐ sửa đổi, bổ sung NĐ số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và NĐ số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018

11/05/2023
Tài liệu họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị định  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hoá nước ngoài tại Việt Nam.

Xem chi tiết tại file đính kèm./.