Lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị xét, khen thưởng "Huân chương Lao động" các hạng

24/05/2023
Thực hiện quy định tại Khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị xét, khen thưởng “Huân chương Lao động” các hạng năm 2023.
Mọi ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Bộ Tư pháp, qua Vụ Thi đua - Khen thưởng (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp), địa chỉ: số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi đăng tải thông tin”
Xem chi tiết tại file đính kèm./.