Thẩm định dự thảo Quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên...

28/09/2022
Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sơ giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.
 

File đính kèm