Lấy ý kiến dự thảo Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"

11/06/2022
Lấy ý kiến dự thảo Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"
Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án“Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (sau đây gọi là dự thảo Đề án).
Để hoàn thiện dự thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 6/2022, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, địa phương có ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án (Hồ sơ dự thảo Đề án được đăng tải trên Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ https://pbgdpl.moj.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx). Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, TP. Hà Nội) trước ngày 16/6/2022, đồng thời gửi file điện tử về địa chỉ: thaoln@moj.gov.vn. 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại: 024.62739469/0916.496.880, đồng chí Lê Nguyên Thảo).

Trân trọng sự phối hợp cộng tác của Quý cơ quan, tổ chức, địa phương./.