Thẩm định dự thảo NĐ về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

06/06/2022
Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động