Thẩm định dự thảo NĐ SĐBS các NĐ liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng

01/06/2022
Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng