Ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC

26/05/2022
Ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC
Thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 291/QĐ-HĐPH ngày 28/02/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Hội đồng) ở Trung ương, ngày 23/5/2022, Hội đồng Trung ương đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-HĐPH về Kế hoạch sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 10).
Việc tổ chức sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 10 nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân… trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó đề ra những giải pháp thực hiện Thông tư liên tịch số 10 có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Do vậy, việc tổ chức sơ kết phải bám sát các nội dung nêu trong Kế hoạch triển khai Thông tư liên tịch số 10 và thiết thực, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với quy định của pháp luật. Các Bộ, ngành thực hiện sơ kết bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phát huy vai trò tích cực, chủ động của Bộ, ngành mình.
Đồng Nai - Hội nghị sơ kết công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Nội dung tập trung vào các vấn đề chính sau đây: đánh giá kết quả triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10 từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/6/2022: những kết quả đã đạt được; những hạn chế, vướng mắc; xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, những vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện...
 
Ninh Bình - Hội nghị sơ kết công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Việc sơ kết được tổ chức trong phạm vi toàn quốc theo hình thức bằng văn bản (theo đề cương của Hội đồng Trung ương). Các Bộ, ngành (Công an, Quốc phòng, Tòa án, Viện kiểm sát) là thành viên Hội đồng Trung ương và các Hội đồng địa phương thực hiện sơ kết và gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng Trung ương trước ngày 30/7/2022. Bộ Tài chính phối hợp trong việc tổ chức sơ kết, cung cấp thông tin theo đề nghị của các ngành thành viên. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu Hội đồng địa phương tổ chức sơ kết và xây dựng báo cáo kết quả sơ kết Thông tư liên tịch số 10 gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30/7/2022.

(Xem chi tiết Quyết định số 1214/QĐ-HĐPH tại file đính kèm)     

Phòng Chính sách và quản lý nghiệp vụ trợ giúp pháp lý