Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP

10/06/2022
Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.

File đính kèm