Hướng dẫn sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

28/05/2020
Ngày 26/5/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành các Công văn số 1888/BTP-VP, 1889/BTP-VP và 1890/BTP-VP gửi các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn việc chuẩn bị báo cáo sơ kết và báo cáo về thống kê số liệu tư pháp theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp. Thực hiện việc đơn giản hóa chế độ báo cáo, giảm thiểu số lượng báo cáo, các đề cương hướng dẫn đã lồng ghép tối đa việc báo cáo từng lĩnh vực cụ thể vào báo cáo chung về công tác tư pháp. Văn phòng Bộ Tư pháp thực hiện chia sẻ báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương để các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp sử dụng, phục vụ công tác quản lý nhà nước của các đơn vị.
Thời gian gửi báo cáo về Bộ Tư pháp cụ thể như sau: (i) các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị thuộc Bộ là trước ngày 16/6/2020; (ii) báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là trước ngày 25/6/2020.
- Phòng Tổng hợp – Kiểm soát TTHC -