Hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ các VBQPPL về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm…

25/05/2020

Hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ các VBQPPL về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.