Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2020…

20/05/2020
Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2020 và dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.