Triển khai xây dựng KH phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và CT hành động thực hiện KH

25/05/2020
Ngày 13/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Để triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ đã được xác định tại Chỉ thị nêu trên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch của Bộ, ngành Tư pháp triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 1186/QĐ-BTP ngày 21/5/2020), trong đó đã xác định đầy đủ, cụ thể các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp cần triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 18/CT-TTg.
Đồng thời, để bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ công tác tư pháp, pháp chế với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản (Công văn số 1839/BTP-KHTC và Công văn số 1840/BTP-KHTC ngày 21/5/2020 của Bộ Tư pháp) hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; thành lập Tổ công tác của Bộ (Quyết định số 1187/QĐ-BTP ngày 21/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Bộ, ngành Tư pháp.
Việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp. Đây là cơ sở, căn cứ để Bộ, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ gắn với kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm và  Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2026 của Bộ, ngành, do đó đòi hỏi các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành cần nghiêm túc triển khai, tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm chất lượng, tiến độ…
Kèm theo tin bài là các file liên quan đến triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025.