Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các ĐVSN công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030

19/08/2019
Ngày 16/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1030/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030. Quyết định phê duyệt Quy hoạch có hiệu lực kể từ ngày ký.
Mục tiêu của Quy hoạch bố trí hợp lý nguồn lực ngân sách nhà nước dành cho hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, đồng bộ, tạo đột phá trong quản lý, từng bước xóa bỏ sự can thiệp và bao cấp của Nhà nước đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. Tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho các đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu cầu thị trường và trình độ quản lý nhằm thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công phát triển lành mạnh, bền vững. Nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.
Theo đó, đến năm 2021 giảm 05 đơn vị sự nghiệp so với năm 2017 (chiếm 22,7%) và giảm ít nhất 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Phấn đấu đến năm 2021 có tối thiểu 10 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên, giảm bình quân ít nhất 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015. Thực hiện vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp đối với những đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện theo quy định.
Giai đoạn đến năm 2025 giảm ít nhất 01 đơn vị sự nghiệp và ít nhất 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách so với năm 2021, tăng dần mức độ tự chủ tài chính hàng năm và tiếp tục giảm bình quân ít nhất 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020. Và giai đoạn đến năm 2030, đẩy mạnh chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp sang hoạt động theo mô hình vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp.
Trong Quy hoạch này, đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Tư pháp từ nay đến năm 2021, thực hiện nâng cấp 03 Trường Trung cấp luật thuộc Bộ lên Cao đẳng luật tại 03 miền Bắc, Trung , Nam. Các Trường Cao đẳng luật hoạt động theo cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp, tăng dần mức độ tự chủ hàng năm, đến năm 2021 thực hiện cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên, đến năm 2030 chuyển sang cơ chế bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên.
Phòng Tổ chức bộ máy và biên chế - Vụ Tổ chức cán bộ