Công văn về việc tổ chức kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam

12/08/2019

Để các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2019) có ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hăng hái thi đua, quyết tâm phấn đấu xây dựng Bộ, ngành Tư pháp vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số nội dung sau đây:
1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; Quyết định số 653/QĐ-BTP ngày 22/3/2019 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Bộ Tư pháp, đảm bảo các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống của Ngành thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị không tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành; không nhận hoa, không đón tiếp các đoàn khách đến thăm, chúc mừng vào dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống của Ngành.
2. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp theo tinh thần Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2019 và Thông báo kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Hội nghị[1]; tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019[2]; Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021[3].
3. Phát động, triển khai hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua trong năm 2019 với các chủ đề: Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”, “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, kỷ cương, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020” gắn với tổ chức thực hiện các phong trào thi đua: “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 và các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề khác để lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước và của Bộ, Ngành, tạo khí thế thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp được giao. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp[4] và các văn bản chỉ đạo khác của Bộ Tư pháp về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.
4. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Ngành; kết hợp việc kỷ niệm Ngày truyền thống của Ngành với việc chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9. Căn cứ vào điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị tổ chức tọa đàm trong nội bộ cơ quan để ôn lại truyền thống của Ngành, có thể kết hợp biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác; đồng thời cùng với các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm tổ chức học tập truyền thống và tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tại Khu di tích Bộ Tư pháp và Phòng Truyền thống Bộ Tư pháp, như: tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ… Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức thăm hỏi, tri ân cán bộ hưu trí của cơ quan, đơn vị mình.
5. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống của Ngành tại cơ quan Bộ[5].
Tổng cục Thi hành án dân sự quán triệt, hướng dẫn các cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp phù hợp với bối cảnh các cơ quan thi hành án dân sự vừa tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019), không tổ chức các hoạt động mang tính chất nghi lễ, các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến thời gian làm việc của cán bộ, công chức, tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi hành án đạt kết quả.
Vụ Thi đua - Khen thưởng quán triệt, hướng dẫn việc biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong ngành Tư pháp trong đợt kỷ niệm này.
Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành tăng cường đăng tin, bài, hình ảnh tuyên truyền về Ngày truyền thống của Ngành.
Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc tổ chức kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện./.
 
[1] Thông báo số 22/TB-BTP ngày 31/7/2019.
[2] Ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-BTP ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
[3] Ban hành kèm theo Quyết định số 553 và 554/QĐ-BTP ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
[4] Ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
[5] Kế hoạch số 2906/KH-BTP ngày 07/8/2018 của Bộ Tư pháp