Phân cấp, ủy quyền QL tài chính, tài sản, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư XD và ứng dụng CNTT

07/08/2019
Ngày 01/8/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1740/QĐ-BTP ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Xem chi tiết nội dung văn bản Tại đây