Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 12/10/2009 đến 18/10/2009

12/10/2009

  1. Chuẩn bị nội dung phục vụ các phiên họp của Ủy ban pháp luật và Ủy ban tư pháp của Quốc hội về các nội dung: Báo cáo giám sát thực hiện Nghị quyết số 55/2005/NQ-QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa XI về kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ; thẩm tra dự án Luật Nuôi con nuôi.

  2. Tiếp tục chỉnh lý và hoàn thiện các dự thảo các đề án, văn bản: Nghị định hướng dẫn thi hành Luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện các quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp.

  3. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua giai đoạn 2007-2009; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Pháp lệnh giám định Tư pháp; tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Văn phòng khu vực phía Nam. 

  4. Tổ chức các Đoàn kiểm tra công tác tư pháp và Thi hành án dân sự tại các tỉnh: Long An, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bắc Cạn, Cao Bằng.