Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 05/10/2009 đến 11/10/2009

05/10/2009

1. Dự Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

2. Tiếp tục chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo, các đề án văn bản: Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tư vấn pháp luật, Thông tư hướng dẫn việc ghi chú vào sổ hộ tịch các việc ly hôn đã được tiến hành ở nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam, Quyết định về sửa đổi, thay thế một số nội dung của Quyết định số 572/2004/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án, Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam và mẫu biểu quốc tịch có yếu tố nước ngoài, Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp.

3. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam.

4. Tổ chức Hội thảo tham vấn Dự án Luật Nuôi con nuôi tại TP. Hồ Chí Minh, Tọa đàm “Góp ý dự thảo Nghị định về đăng ký giao dịch bản đảm”.