Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 28/9/2009 đến 04/10/2009

28/09/2009

 1. Chuẩn bị cho Phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 9/2009, Phiên họp thứ 24 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và buổi làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương với Bộ Tư pháp về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.  

 2. Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước; xây dựng, chỉnh lý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

3. Tiếp tục chỉnh lý và hoàn thiện Đề án triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp, Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp.

4. Xây dựng Kế hoạch chương trình tập huấn công tác thừa phát lại và Kế hoạch tập huấn Luật Quốc tịch; chuẩn bị tổ chức Hội nghị quán triệt việc thực hiện thí điểm thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh.

5. Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.