Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 21/9/2009 đến 27/9/2009

22/09/2009

 

          - Tiếp thu, chỉnh lý các đề án, văn bản như: dự án Luật Nuôi con nuôi, Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án dân sự năm 2009 theo ý kiến tại phiên họp thứ 23 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.  

          - Xây dựng, chỉnh lý các dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Đề án quy hoạch tổng thể phát triển nghề công chứng đến năm 2020; làm việc với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.    

          - Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật THADS về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS; Kế hoạch giao ban trực tuyến chuyên đề về THADS. 

          - Tổ chức Hội nghị điều phối Chương trình hợp tác về pháp luật và tư pháp thực hiện tuyên bố chung Việt - Đức.