Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện CL và KHPL

04/08/2023
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện CL và KHPL
Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi các thế hệ cán bộ, viên chức đã và đang công tác nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Nghiên cứu và Khoa học pháp lý, nay là Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý (4/8/1983-4/8/2023).
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý, nay là Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý (4/8/1983-4/8/2023), thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, tôi xin gửi tới các thế hệ cán bộ, viên chức đã và đang công tác tại Viện lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Các đồng chí thân mến!
Trong suốt chặng đường 40 năm qua, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý đã không ngừng trưởng thành, phát triển, ngày càng khẳng định được vị thế và uy tín của một đơn vị nghiên cứu khoa học đầu ngành của Bộ và trong lĩnh vực khoa học pháp lý nước nhà. Các nghiên cứu của Viện đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để Bộ và các cơ quan có thẩm quyền triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị - chuyên môn quan trọng trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật. Đặc biệt, Viện đã tích cực tham mưu, giúp Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ tham gia góp ý các nội dung về tư pháp, pháp luật trong Văn kiện Đại hội Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng các Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Chiến lược cải cách tư pháp và gần đây là Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Với những kết quả nổi bật đạt được, tập thể Viện vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và đóng góp của tập thể Viện, chúc mừng những thành tựu mà các đồng chí đã đạt được.
Các đồng chí thân mến!
Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh những cơ hội, yêu cầu, thách thức đối với ngành Tư pháp nói chung, công tác nghiên cứu khoa học pháp lý nói riêng ngày càng lớn hơn. Tôi mong rằng, với vai trò, vị trí là đơn vị nghiên cứu chiến lược của Bộ, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý thực hiện ngày càng bài bản hơn nữa công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, bám sát quá trình triển khai nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành và của đất nước để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ những giải pháp thiết thực, căn cơ, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đáng tự hào và kinh nghiệm quý báu đã tích lũy được trong 40 năm xây dựng và trưởng thành, mỗi cán bộ, viên chức đang công tác tại Viện luôn ý thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình, đoàn kết nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự thành công chung của Bộ và Ngành Tư pháp, vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc mừng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý tròn 40 tuổi và tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, thực sự là đơn vị tham mưu chiến lược của Bộ và Ngành Tư pháp./.
 
  Thân ái,
 
 
Lê Thành Long
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp