Kế hoạch tổ chức Tọa đàm “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và một số hoạt động tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21/11/2014
Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTG ngày 28/8/2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và Công văn số 167/CV-ĐU ngày 15/9/2014 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc triển khai “Tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp tổ chức hoạt động nêu trên, cụ thể như sau:   
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, tạo sự lan tỏa, làm sâu sắc hơn nhận thức, khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên cơ quan Bộ Tư pháp.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Bộ đồng thời nâng cao tinh thần học tập, phấn đấu làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Xây dựng trang chuyên đề “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Bộ

Đơn vị phối hợp: Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2014.

Nội dung: Xây dựng trang chuyên đề giới thiệu, làm nổi bật những hoạt động tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Bộ, ngành Tư pháp.

2. Tổ chức Lễ dâng hương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp

Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Bộ

Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2014.

Thành phần tham dự:

- Thường trực Đảng ủy Bộ

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ

- Cấp ủy các đơn vị trực thuộc

- Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ

- Mỗi Chi đoàn cử: 03 đoàn viên tham dự

- Mỗi Cơ sở đoàn cử: 05 đoàn viên tham dự

Trang phục: Áo thanh niên Việt Nam.

3. Tọa đàm: “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2014.

Nội dung:

1. Giới thiệu về Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: đồng chí Chu Văn Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh.

2. Ngành Tư pháp với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Bộ Tư pháp

3. Lời dặn của Bác về “đoàn kết nhất trí” và công tác xây dựng văn hóa Đảng tại Đảng bộ Bộ Tư pháp trong giai đoạn hiện nay: Đảng bộ Văn phòng Bộ Tư pháp

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo Di chúc của Bác: Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ

5. Xây dựng nền pháp luật vì nhân dân theo Di chúc của Bác: Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

6. Đoàn viên thanh niên Bộ Tư pháp với lời căn dặn của Bác đối với thế hệ trẻ: Đồng chí Phan Hồng Nguyên - Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

7. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội

8. Một số kết quả triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ - Đảng bộ Học viện Tư pháp.

4. Thành phần:

* Khách mời:

- Lãnh đạo Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

- Lãnh đạo Đảng ủy Bộ;

* Thành phần triệu tập tham dự:

- Đảng ủy, các Chi ủy cơ sở trực thuộc

- Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp

- Các Ban của Đảng ủy, thành viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy bộ

- Các Ban của Đoàn Thanh niên Bộ

- Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành các Chi đoàn, Cơ sở Đoàn trực thuộc.

- Mỗi Chi đoàn cử: 03 đồng chí tham dự

- Mỗi Cơ sở Đoàn cử: 07 đồng chí tham dự

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Thời gian: ½ ngày, dự kiến vào tuần đầu tháng 12 năm 2014

2. Địa điểm: Hội trường Đa năng, Trụ sở Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

3. Kinh phí tổ chức: Kinh phí tổ chức Tọa đàm từ nguồn kinh phí hoạt động của Đảng năm 2014.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư pháp

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình Hội nghị báo cáo, xin ý kiến Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ.

+ Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ.

+ Chuẩn bị công tác hậu cần, nội dung của Hội nghị.

2. Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin

Đề nghị Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng trang chuyên đề “Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đợt sinh hoạt chính trị này.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tọa đàm Ngành Tư pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và một số hoạt động tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Đảng ủy Bộ Tư pháp đề nghị các cấp ủy, các cấp bộ đoàn nghiên cứu triển khai, thực hiện.