Tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/09/2014
Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTG ngày 28/8/2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc “Tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ngày 15 tháng 9 năm 2014, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã có văn bản số 167-CV/ĐU đề nghị các tổ chức, đơn vị triển khai một số nội dung công việc:

1. Các Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc.

1.1. Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh việc học tập, tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đơn vị, chi bộ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh bốn nội dung: Lời căn dặn của Người về Đảng; về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về nhân dân lao động và về những việc sau khi kháng chiến thắng lợi. 

1.2. Đưa việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, liên hệ với nhiệm vụ chính trị, gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và chuyên đề 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bộ phận giúp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2.1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Ngành như Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, các bản tin tư pháp nội bộ nhằm thông tin, phản ánh đầy đủ, kịp thời kết quả triển khai đợt sinh hoạt chính trị này tại các đơn vị, chi bộ.

2.2. Bộ phận giúp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp giúp Đảng ủy Bộ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị này tại các đơn vị, chi bộ, kết hợp với thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp năm 2014 của Ngành .

Văn bản số 167-CV/DU ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Đảng ủy Bộ Tư pháp và các văn bản liên quan kèm theo./.

                                 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư pháp