Đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

18/09/2014
Thực hiện Văn bản số 167-CV/ĐU ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về đợt sinh hoạt chính trị này, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư pháp phối hợp với Cục Công nghệ thông tin mở chuyên mục “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại vị trí trang trọng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã đề nghị Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục tăng cường những bài viết với nội dung, thể loại phong phú nhằm tuyên truyền sâu rộng về đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Ngành.

Để công tác tuyên truyền về đợt sinh hoạt chính trị đạt kết quả, Ban Tuyên giáo Đảng ủy trân trọng đề nghị các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Tư pháp quan tâm, tích cực đưa tin, bài, ảnh về tình hình triển khai thực hiện Di chúc trong lĩnh vực quản lý, công tác, giới thiệu những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, tiến tiến trong thực hiện Di chúc để thông tin, phản ánh đầy đủ, kịp thời kết quả triển khai đợt sinh hoạt chính trị này tại các đơn vị, chi bộ./.

(Bài viết xin gửi về Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ banbientap@moj.gov.vn)

                     Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư phápFile đính kèm