​​​​​​​​​​​​​​​

Tổ chức Hội thảo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

06/12/2022
Tổ chức Hội thảo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong  rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 02/12/2022, Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Đơn vị đầu mối hành chính của Bộ phận thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL đã tổ chức Hội thảo nhằm mục đích lấy ý kiến về xử lý vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình rà soát, xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp chủ trì Hội thảo.
     Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; đại diện tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ; đại diện Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao; một số thành viên Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ; đại diện các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp và các Phòng chuyên môn thuộc Cục Kiểm tra văn bản QPPL.
 

     Tại cuộc họp, đại diện Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã trình bày khái quát tình hình rà soát vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật và xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, công tác rà soát văn bản tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên. Trong năm 2022, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL đã tích cực thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan tiến hành rà soát vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật và xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật và các bộ, ngành thực hiện trong các năm 2020, 2021 theo yêu cầu, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 

     Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, kết quả đã đạt được, việc triển khai công tác rà soát, xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: Việc thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm về rà soát văn bản QPPL tại một số cơ quan chưa kịp thời, đầy đủ; Quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, vướng mắc mặc dù đã được rà soát, phát hiện nhưng việc xử lý vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế trong quản lý nhà nước; Việc đồng thời phải triển khai nhiều nhiệm vụ rà soát văn bản do nhiều cơ quan khác nhau yêu cầu với phạm vi trùng lặp, khối lượng văn bản phải rà soát lớn trong khi các bộ, ngành chưa được bảo đảm hợp lý về nguồn lực (nhân lực, kinh phí, thời gian) nên đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả./.


Các tin khác