V/v tổ chức thực hiện rà soát văn bản theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 27/04/2022

Để triển khai nhiệm vụ rà soát độc lập, chuyên sâu theo một số nhóm văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác (ban hành kèm theo Quyết định số 689/QĐ-TCT ngày 21/4/2022) được hiệu quả, thống nhất, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Tổ trưởng Tổ công tác lưu ý một số vấn đề sau:

Tổ chức thực hiện rà soát văn bản QPPL 30/03/2021

Để triển khai nhiệm vụ rà soát độc lập, chuyên sâu 05 nhóm văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác (ban hành kèm theo Quyết định số 376/QĐ-TCT ngày 15/3/2021) được được hiệu quả, thống nhất, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Tổ trưởng Tổ công tác lưu ý một số vấn đề sau:

Công văn và tài liệu hướng dẫn triển khai rà soát văn bản theo Quyết định số 209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 21/05/2020

Ngày 07/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 209/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ. Để bảo đảm hiệu quả, tiến độ của Kế hoạch, Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ (kèm theo Công văn số 432/BTP-KTrVB ngày 13/02/2020 của Bộ Tư pháp) Ngày 07/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 209/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ. Để bảo đảm hiệu quả, tiến độ của Kế hoạch, Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ (kèm theo Công văn số 432/BTP-KTrVB ngày 13/02/2020 của Bộ Tư pháp) và đăng tải tại: (i) Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn); Mục Hướng dẫn nghiệp vụ; Lĩnh vực soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thóng hóa và hợp nhất VBQPPL. (ii) Trang thông tin về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và hợp nhất văn bản QPPL, Mục Rà soát và hệ thống hóa VBQPPL (http://ktvb.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/ra-soat.aspx). Mọi thông tin về việc triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị liên hệ: Cục Kiểm tra văn bản văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (Phòng Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật khối Nội chính), số 60 Trần Phú, Ba Đình, TP. Hà Nội, số điện thoại: 024.62 739 658.

Công văn và tài liệu hướng dẫn triển khai rà soát văn bản theo Quyết định số 2236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 21/05/2020

Ngày 10/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã ký Quyết định số 822/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 823/QĐ-TCT về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Để việc tổ chức rà soát của các Nhóm được hiệu quả, thống nhất, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị các Nhóm rà soát văn bản quan tâm thực hiện một số nội dung