Công văn và tài liệu hướng dẫn triển khai rà soát văn bản theo Quyết định số 2236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

21/05/2020
Ngày 10/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã ký Quyết định số 822/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 823/QĐ-TCT về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Để việc tổ chức rà soát của các Nhóm được hiệu quả, thống nhất, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị các Nhóm rà soát văn bản quan tâm thực hiện một số nội dung