​​​​​​​​​​​​​​​

Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật 08/04/2024

Quyết định số 561/QĐ-BTP ngày 02/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 689/QĐ-TCT ngày 21/4/2022 của Tổ công tác 30/05/2022

Quyết định số 689/QĐ-TCT ngày 21/4/2022 của Tổ công tác ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác

Quyết định số 696/QĐ-TCT ngày 22/4/2022 của Tổ trưởng Tổ công tác về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 22/04/2022

Về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 565/QĐ-TCT ngày 06/4/2022 của Tổ trưởng Tổ công tác về việc thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật 07/04/2022

về việc thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 564/QĐ-TCT ngày 06/4/2022 của Tổ trưởng Tổ công tác về việc phê duyệt Danh sách thành viên Bộ phận thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật 07/04/2022

về việc phê duyệt Danh sách thành viên Bộ phận thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 563/QĐ-TCT ngày 06/4/2022 của Tổ trưởng Tổ công tác về việc phê duyệt Danh sách thành viên thành viên Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật 07/04/2022

về việc phê duyệt Danh sách thành viên thành viên Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật