​​​​​​​​​​​​​​​

Quyết định số 689/QĐ-TCT ngày 21/4/2022 của Tổ công tác 30/05/2022

Quyết định số 689/QĐ-TCT ngày 21/4/2022 của Tổ công tác ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác

Quyết định số 696/QĐ-TCT ngày 22/4/2022 của Tổ trưởng Tổ công tác về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 22/04/2022

Về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 565/QĐ-TCT ngày 06/4/2022 của Tổ trưởng Tổ công tác về việc thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật 07/04/2022

về việc thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 564/QĐ-TCT ngày 06/4/2022 của Tổ trưởng Tổ công tác về việc phê duyệt Danh sách thành viên Bộ phận thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật 07/04/2022

về việc phê duyệt Danh sách thành viên Bộ phận thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 563/QĐ-TCT ngày 06/4/2022 của Tổ trưởng Tổ công tác về việc phê duyệt Danh sách thành viên thành viên Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật 07/04/2022

về việc phê duyệt Danh sách thành viên thành viên Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 việc bổ sung thành viên Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật 15/05/2020

Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 việc bổ sung thành viên Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Tư pháp theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 15/05/2020

Quyết định số 844/QĐ-BTP ngày 15/4/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Tư pháp theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật