​​​​​​​​​​​​​​​

Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 việc bổ sung thành viên Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật 15/05/2020

Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 việc bổ sung thành viên Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Tư pháp theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 15/05/2020

Quyết định số 844/QĐ-BTP ngày 15/4/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Tư pháp theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 676/QĐ-TCT ngày 26/3/2020 về việc thành lập Bộ phận thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật 15/05/2020

Quyết định số 676/QĐ-TCT ngày 26/3/2020 về việc thành lập Bộ phận thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 679/QĐ-TCT ngày 23/3/2020 ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng chính phủ về rà soát văn bản QPPL 15/05/2020

Quyết định số 679/QĐ-TCT ngày 23/3/2020 ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng chính phủ về rà soát văn bản QPPL

Về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật 13/05/2020

Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Thành lập Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật 13/05/2020

Quyết định số 675/QĐ-TCT ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Tổ trưởng Tổ công tác về việc thành lập Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật 13/05/2020

Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 23tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật;