​​​​​​​​​​​​​​​

Thành lập Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

13/05/2020
Quyết định số 675/QĐ-TCT ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Tổ trưởng Tổ công tác về việc thành lập Tổ giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật