​​​​​​​​​​​​​​​

Công văn số 650/TCT v/v ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác

07/03/2022
Thực hiện Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Công văn số 1172/VPCP-PL ngày 24/02/2022 của Văn phòng Chính phủ, Cơ quan thường trực Tổ công tác (Bộ Tư pháp) đã xây dựng Dự thảo Quyết định của Tổ công tác ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác và Dự thảo Kế hoạch kèm theo.
Để hoàn thiện các dự thảo văn bản nêu trên, Cơ quan thường trực của Tổ công tác đề nghị các cơ quan/đơn vị, các thành viên Tổ công tác nghiên cứu, có ý kiến góp ý gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) trước ngày 14/3/2022 (kèm theo file điện tử qua email: tocongtac236@moj.gov.vn). Để đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao, trường hợp quá thời hạn nêu trên mà Bộ Tư pháp không nhận được ý kiến góp ý của cơ quan/đơn vị, thành viên Tổ công tác thì xin được hiểu là cơ quan/đơn vị, thành viên Tổ công tác nhất trí với Dự thảo Quyết định và Dự thảo Kế hoạch.
Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Cục Kiểm tra văn bản văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (Phòng Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL khối Nội chính), số 60 Trần Phú, Ba Đình, TP. Hà Nội, số điện thoại: 024.62739658.
Lưu ý: Dự thảo Quyết định và Dự thảo Kế hoạch được đăng tải tại:
- Mục Chỉ đạo điều hành, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/chi-dao-dieu-hanh.aspx);
- Hoặc Mục Chỉ đạo và kế hoạch rà soát, Trang thông tin Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (https://moj.gov.vn/pakn/tintuc/Pages/van-ban-ke-hoach.aspx).
 

File đính kèm
Các tin khác