V/v tổ chức thực hiện rà soát văn bản theo Kế hoạch hoạt động năm 2022

27/04/2022
Để triển khai nhiệm vụ rà soát độc lập, chuyên sâu theo một số nhóm văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác (ban hành kèm theo Quyết định số 689/QĐ-TCT ngày 21/4/2022) được hiệu quả, thống nhất, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Tổ trưởng Tổ công tác lưu ý một số vấn đề sau:
1. Về việc tổ chức thực hiện rà soát
1.1. Đối với Nhóm rà soát quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị (Nhóm 1) và Nhóm rà soát quy định pháp luật về đấu giá tài sản (Nhóm 5)
Các Trưởng nhóm chủ động chỉ đạo xác định rõ phạm vi, đối tượng văn bản quy phạm pháp luật cần rà soát (từ luật, bộ luật đến các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; biện pháp quản lý, tổ chức thực hiện... do các cơ quan, người có thẩm quyền ở Trung ương ban hành đang còn hiệu lực) thuộc chuyên đề, lĩnh vực được giao rà soát; trên cơ sở đó, phân công công việc cụ thể cho các thành viên trong Nhóm. Trong quá trình rà soát văn bản, cần lưu ý lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, các chuyên gia về kết quả rà soát và các giải pháp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm tính chính xác, khách quan của kết quả rà soát, đề xuất, kiến nghị.
Đối với Nhóm rà soát quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị (Nhóm 1), ngoài yêu cầu nêu trên, đề nghị Nhóm trưởng lưu ý nghiên cứu, rà soát, có ý kiến đối với 14 nội dung kiến nghị được tổng hợp tại Báo cáo số 282-BC/ĐĐQH15 ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Đảng đoàn Quốc hội (đã được tổng hợp tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 689/QĐ-TCT ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Tổ công tác) để thực hiện nhiệm vụ được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh giao tại Công văn số 1172/VPCP-PL ngày 24/02/2022 của Văn phòng Chính phủ.
1.2. Đối với các Nhóm rà soát, cho ý kiến độc lập đối với một số nội dung quy định cụ thể liên quan đến một số luật của Quốc hội theo tổng hợp tại Báo cáo số 282-BC/ĐĐQH15 ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Đảng đoàn Quốc hội (Nhóm 2, Nhóm 3, Nhóm 4)
Các Trưởng nhóm chỉ đạo nghiên cứu, rà soát đối với các nội dung/nhận định và ý kiến của các cơ quan đối với các nội dung quy định cụ thể liên quan đến một số luật của Quốc hội đã được tổng hợp tại Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV (kèm theo Quyết định số 689/QĐ-TCT ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Tổ công tác). Trên cơ sở đó, có ý kiến (nhất trí/ không nhất trí, lý do nhất trí/không nhất trí, ý kiến khác, phương án xử lý đối với từng nội dung cụ thể).
1.3. Về việc tổng hợp kết quả rà soát quy định pháp luật có sơ hở, bất cập liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán… tiềm ẩn nguy cơ làm phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thực thi (theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 1906/VPCP-V.I ngày 29/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng báo cáo rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực)
Ngày 14/4/2022, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1161/BTP-KTrVB về việc rà soát các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gửi một số bộ, cơ quan ngang bộ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 1906/VPCP-V.I ngày 29/3/2022 của Văn phòng Chính phủ.
Đề nghị thành viên Tổ công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Chính phủ) theo dõi, đôn đốc việc thực hiện rà soát các quy định pháp luật nêu trên tại bộ, cơ quan ngang bộ, bảo đảm thời gian gửi báo cáo về Bộ Tư pháp (trước ngày 15/5/2022) để Tổ công tác tổ chức việc tổng hợp, hoàn thiện, cho ý kiến trước trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ - Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ.
2. Về tài liệu hướng dẫn rà soát
Các tài liệu sau đây được gửi kèm Công văn  này và được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Tổ công tác (địa chỉ truy cập: https://moj.gov.vn/pakn/tintuc/Pages/huong-dan-ra-soat.aspx):
- Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng Báo cáo kết quả rà soát;
- 04 biểu mẫu gồm:
+ Mẫu số 01: Báo cáo kết quả rà soát quy định pháp luật (dành cho Nhóm 1, Nhóm 5);
+ Mẫu số 02: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát (dành cho Nhóm 1, Nhóm 5);
+ Mẫu số 03: Phụ lục văn bản quy phạm pháp luật có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn cần xử lý (dành cho Nhóm 1, Nhóm 5).
+ Mẫu số 04: Báo cáo kết quả rà soát, cho ý kiến độc lập đối với một số nội dung cụ thể liên quan đến các luật của Quốc hội theo tổng hợp tại Báo cáo số 282-BC/ĐĐQH15 ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Đảng đoàn Quốc hội.
3. Về kinh phí bảo đảm cho các hoạt động của các Nhóm rà soát, đề nghị Trưởng các Nhóm rà soát chỉ đạo Thư ký nhóm phối hợp chặt chẽ với Đơn vị đầu mối về hành chính của Bộ phận thường trực của Tổ công tác (Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp) để triển khai thực hiện.
4. Trong quá trình thực hiện, Tổ công tác đề nghị Nhóm trưởng, Thư ký các Nhóm rà soát phối hợp chặt chẽ với Bộ phận thường trực của Tổ công tác và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp để bảo đảm nhiệm vụ rà soát được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.
Thông tin liên hệ: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, số điện thoại: 024.62739658/024.62739655 hoặc qua email: tocongtac236@moj.gov.vn.
Trân trọng cảm ơn./.