Tổ chức thực hiện rà soát văn bản QPPL

30/03/2021
Để triển khai nhiệm vụ rà soát độc lập, chuyên sâu 05 nhóm văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác (ban hành kèm theo Quyết định số 376/QĐ-TCT ngày 15/3/2021) được được hiệu quả, thống nhất, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Tổ trưởng Tổ công tác lưu ý một số vấn đề sau:
     1. Về việc tổ chức thực hiện rà soát
Các Trưởng nhóm chủ động chỉ đạo xác định rõ phạm vi, đối tượng văn bản quy phạm pháp luật cần rà soát (từ luật, bộ luật đến các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; biện pháp quản lý, tổ chức thực hiện... do các cơ quan, người có thẩm quyền ở Trung ương ban hành đang còn hiệu lực) thuộc chuyên đề, lĩnh vực được giao rà soát; trên cơ sở đó, phân công công việc cụ thể cho các thành viên của Nhóm. Trong quá trình rà soát văn bản, cần lưu ý lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, đặc biệt là sự tham vấn rộng rãi và thực chất đối tượng điều chỉnh của văn bản pháp luật về kết quả rà soát và các giải pháp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm tính chính xác, khách quan của kết quả rà soát, đề xuất, kiến nghị.
     2. Về tài liệu hướng dẫn rà soát
Các tài liệu sau đây được gửi kèm Công văn  này và được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Tổ công tác (địa chỉ truy cập: https://moj.gov.vn/pakn/tintuc/Pages/huong-dan-ra-soat.aspx):
- Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng Báo cáo kết quả rà soát;
- 03 biểu mẫu gồm:
+ Mẫu số 01: Báo cáo kết quả rà soát quy định pháp luật;
+ Mẫu số 02: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát;
+ Mẫu số 03: Phụ lục chi tiết văn bản quy phạm pháp luật có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn.
     3. Về kinh phí bảo đảm cho các hoạt động của các Nhóm rà soát, đề nghị Trưởng các Nhóm rà soát chỉ đạo Thư ký nhóm phối hợp chặt chẽ với Đơn vị đầu mối về hành chính của Bộ phận thường trực của Tổ công tác (Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp) để triển khai thực hiện.
     4. Đề nghị Thư ký các Nhóm rà soát phối hợp chặt chẽ với Bộ phận thường trực của Tổ công tác và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp trong quá trình tham mưu, giúp Trưởng các nhóm thực hiện nhiệm vụ của Nhóm rà soát bảo đảm tiến độ và chất lượng.
Thông tin liên hệ: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, số điện thoại:
024.62739658/024.62739655 hoặc qua email: tocongtac236@moj.gov.vn.

Trần Thị Huyền Lê

Phòng Kiểm tra khối Nội chính